۱۳۹۸ دوشنبه ۷ بهمن

 مدارك لازم جهت دريافت هزينه پايان نامه دانشجويي

1ـ ارائه نامه از دانشكده مربوطه همراه با تاريخ دفاع و نمره پايان نامه

2ـ كپي از برگ اول پايان نامه

3ـ در صورت استفاده نمودن از مواد در تز، نامه اي از استاد راهنما و تأييد رئيس دانشكده همراه با مهر و امضاء مبني بر استفاده از مواد

 طبق صورتجلسه شماره 4626/60/10 مورخ11/9/77 شوراي پژوهشي مقرر شد هزينه پايان نامه هاي دانشجويي دوره دكتراي حرفه اي تا سقف /500000 ريال (به تفكيك صحافي تايپ و تكثير /000/200 ريال و مواد آزمايشگاهي تا 000/300 ريال) براي هر پايان نامه پرداخت گردد

 طبق صورتجلسه شماره 5766/60/10 مورخ18/12/77 شوراي پژوهشي مقرر شد هزينه پايان نامه هاي دانشجويي دوره تحصيلات تكميلي تا سقف 000/000/1 ريال (به تفكيك صحافي تايپ و تكثير /000/300 ريال و مواد آزمايشگاهي تا 000/700 ريال) براي هر پايان نامه پرداخت گردد

 در ضمن لازم به يادآوري است كه در صورتيكه يك پايان نامه پژوهشي به عنوان طرح تحقيقاتي در شوراي پژوهشي دانشگاه تصويب گردد نيازي به تصويب مجدد آن در شوراي پايان نامه نمي باشد


 

آئين نامه نظارت بر طرحهاي تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي كرمان

 

بسمه تعالي

مقدمه: با توجه به انجام طرحهاي پژوهشي بصورت پيمان كاري و لزوم انجام نظارت بيشتر در روند اجراي طرح ها و به منظور بالا بردن كيفيت انجام پروژه هاي پژوهشي و کارآمدتر کردن و بازدهی بيشتر امر نظارت بر طرحهای پژوهشی مصوب، آيين نامه نظارت بر طرحهای تحقيقاتی مصوب 31/6/82 شورای پژوهشی دانشگاه به شرح زير اصلاح می گردد:

مادة يک:

بر اساس اين آيين نامه امور نظارت بر طرحهای پژوهشی مصوب دانشگاه بر عهده کميته نظارت بر طرحهای پژوهشی دانشگاه خواهد بود.

تبصرة 1: امر نظارت بر طرحهای مصوب غير متمرکز موضوع آيين نامه مصوب شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 7/4/84، به شورای پژوهشی دانشکده های ذيربط محول می گردد. در اين موارد گزارشات پيشرفت طرح توسط معاونت پژوهشی دانشکده از مجری خواسته شده و پس از تأييد آن توسط شورای پژوهشی دانشکده، به دفتر امور پژوهشی دانشگاه ارسال می گردد.

مادة دو: ترکيب کميته نظارت بر طرحها به شرح زير است:

الف – مدير امور پژوهشی دانشگاه ، رئيس کميته

ب – دو نفر از اعضای شورای پژوهشی دانشگاه به انتخاب شورا و تأييد معاونت پژوهشی

ج – يک نفر عضو هيئت علمی از دانشکده مربوطه به انتخاب شورای پژوهشی دانشگاه

د – يک نفر متخصص مربوطه بسته به موضوع طرح تحقيقاتی به انتخاب رئيس کميته

تبصرة2: لازم است اعضای کميته به نحوی انتخاب گردند که فارغ از مسئوليتهای ديگر، وقت کافی جهت کميته اختصاص دهند.

تبصرة 3: کارشناس مسئول دفتر امور پژوهشی يا يکی از پرسنل مسئول امر نظارت و پيشرفت طرحها، مسئوليت هماهنگی جلسات کميته را بر عهده خواهد داشت.

تبصره 4: جلسات کميته با حضور دوسوم اعضاء رسمی و تصميمات کميته با رأی اکثريت نسبی اعضاء حاضر قابل اجرا خواهد بود.

ماده سه: کميته نظارت بر طرحها زير مجموعه ای از شورای پژوهشی دانشگاه بوده و فعاليت آن زير نظر اين شورا انجام
می گيرد.

تبصره 5: ابلاغ عضويت اعضاء کميته توسط معاونت پژوهشی دانشگاه به مدت دو سال صادر می گردد.

مادة چهار: وظايف کميته نظارت:

1- پيگيری انجام پژوهش مطابق پروپوزال و برنامه زمانبندی آن

2- بررسی و ارزيابی گزارشات پيشرفت طرح و تطبيق آن با شرح خدمات مصوب

3- کمک به پژوهشگر در زمينه حل مشکلات احتمالی علمی يا اجرايی حين انجام طرح.

تبصره 6: کميته نظارت می تواند با موافقت مجری و معاونت پژوهشی حين انجام پژوهش و در جهت حل مشکلات علمی يا اجرايی طرح به تشکيل ميز گرد يا کنفرانس علمی اقدام نمايد و در موارد خاص از مجری جهت ارائه گزارش پيشرفت طرح برای شرکت در جلسه کميته دعوت نمايد.

4- تأييد پايان طرح با توجه به نتايج و انتشارات حاصل از طرح

تبصره 7: رئيس کميته می تواند موارد اختلاف يا ابهام را به شورای پژوهشی دانشگاه منعکس نمايد.

ماده پنج : لازم است کميته نظارت مطابق برنامه زمانبندی طرح از پروژه بازديد کرده و از پيشرفت طرح اطمينان حاصل نمايد و در صورت عدم پيشرفت مطلوب، حسب مورد کميته در مورد طرحهای عقب افتاده تصميم گيری خواهد نمود. آيين نامه اجرايی نحوه نظارت و ارزيابی طرحها، پس از تشکيل کميته توسط اعضا مشخص خواهد شد.

ماده شش : طرحهای پژوهشی مصوب دانشگاه پس از عقد قرارداد و شروع طرح به کميته نظارت ارجاع می گردد. کميته نظارت گزارشات مجری را دريافت و پس از بررسی ميزان پيشرفت طرح، درصد پيشرفت طرح را تأييد نموده و پس از آن مبالغ پرداختی طرح از سوی مديريت امور پژوهشی دانشگاه ابلاغ می گردد.

اين آيين نامه مشتمل بر شش ماده و هفت تبصره در جلسات مورخ 11/7 ، 9/8 و 13/10/84 شورای پژوهشی دانشگاه مورد بررسی و تصويب قرار گرفت.

 

آيين نامه نحوه اختصاص بودجه طرح هاي تحقيقاتي

 

 

بسمه تعالي

آيين نامه نحوه اختصاص بودجه طرح هاي تحقيقاتي

طرح ها بر اساس نوع تحقيق به چهار دسته تقسيم مي گردند.

الف – طرح هاي نظر سنجي (پرسشنامه اي)

ب – طرح هاي پايه اي – تجربي

ج – طرح هاي کلينيکي

د- طرح هاي پايه نظري محض

الف – بودجه بندي طرح هاي نظر سنجي

1- مجري طرح : بسته به حجم کار طرح و با نظر شوراي پژوهشي حداکثر 180 ساعت

2- تهيه پرسشنامه : در صورتي که پرسشنامه طرح قبلاٌ در طرح ديگري مورد استفاده قرار نگرفته باشد و براي اولين بار توسط مجري تهيه شده و روايي و پايايي آن نيز مورد بررسي قرار گيرد حداکثر 120 ساعت بر اساس تعداد سؤالات موجود در پرسشنامه منظور مي گردد (حداقل تعداد سؤال 20 عدد در نظر گرفته شده است). در مواردي که پرسشنامه استاندارد شده قبلي مورد استفاده قرار گيرد، حداقل حق الزحمه جداگانه اي منظور نمي گردد. براي ترجمه و فرهنگ زدايي پرسشنامه هاي خارجي بدون اندازه گيري روايي و پايايي حداکثر 100 ساعت منظور مي گردد.

3- پرسشگرها : تکميل پرسشنامه اگر توسط افراد مورد مطالعه انجام گيرد 30 ساعت پايه و به ازاء هر مرکز اضافي که پرسشنامه در آنجا تکميل
 مي‌گردد حداکثر 10 ساعت اضافه مي گردد.

تبصره 1: در مواردي که جهت تکميل پرسشنامه مراجعات مکرر به يک مرکز صورت مي گيرد به ازاء هر بار مراجعه 5 ساعت با سقف 30 ساعت اضافه مي شود.

در صورتي که پرسشنامه به صورت مصاحبه با افراد مورد مطالعه تکميل گردد به ازاء هر پرسشنامه تا 20 سؤال حداکثر 40 دقيقه، تا 30 سؤال حداکثر 60 دقيقه، تا 50 سؤال حداکثر 80  دقيقه و بيش از 50 سؤال حداکثر 100  دقيقه منظور مي گردد، مشروط بر آنکه حق الزحمه ساعتی کارشناس  1000 تومان محاسبه شود.  در موارد استثنايي به طور موردي با نظر شورا ساعت تعيين مي گردد.

تبصره 2: در مواردي که نياز به مداخله مجري طرح در تکميل پرسشنامه باشد ساعات اضافي به طور موردي با نظر شورا اعمال مي گردد.

4- همکار طرح: براي همکار بودجه جداگانه اي منظور نمي گردد مگر آنکه همکاري فرد براي اجراي طرح ضروري بوده و در يکي از بندهاي سه گانه بالا يا بعنوان مشاور عمل کند که بستگي به نظر مجري، بودجه مذکور جهت ايشان در نظر گرفته مي شود.

تبصره 1: در مواردي که مجري نياز به گرفتن مشاوره از افراد غير همکار طرح داشته باشد مي تواند با نظر شوراي پژوهشي هزينه اي جهت مشاوره پيش بيني نمايد

5- ورود  داده ها به کامپيوتر: اين سرويس توسط مرکز کامپيوتر معاونت پژوهشي ارائه مي گردد. در صورتي که مرکز فوق قادر به ارائه سرويس فوق نباشد براي ورود هر داده در پرسشنامه حداکثر 50  ريال منظور مي گردد.

6- تايپ و خدمات کامپيوتري (پرسشنامه و پايان طرح):  امر فوق توسط دفتر پژوهشي يا با هماهنگي اين دفتر در مرکز کامپيوتر ارائه مي گردد. در صورتي که اين عمل خارج از ساعت اداري انجام گيرد به ازاء هر صفحه حداکثر تا 250-100 ريال و حداکثر براي هر طرح 000/150 ريال منظور مي گردد.

7- مشاور آماري:  بر اساس حجم کار، مشاور آماري طرح ها به سه سطح تقسيم مي شود:

الف _ سطح اول : فقط يک تست آماري و براي طرح هاي توصيفي حداکثر 20 ساعت بر اساس تعداد اهداف ويژه طرح

ب – سطح دوم : دو نوع تست آماري متفاوت حداکثر 30 ساعت بر اساس تعداد اهداف ويژه طرح

ج – سطح سوم: طرح هاي مرکب با بيش از دو تست آماري حداکثر 40 ساعت بر اساس تعداد اهداف ويژه طرح

تبصره 1:  در موارد خاص تحليل های آماری پيچيده بوده يا حجم کار آماری آن غير معمول باشد با تقاضای مجری با نظر شورا عمل می شود.

ب – بودجه بندي طرح هاي پايه اي – تجربي (Experimental)

1- مجري – براي نظارت و اجرا حداکثر 220  ساعت بر اساس حجم کار با نظر شوراي پژوهشي و براي آماده سازي امکانات و set up تحقيق (دارو – مواد اوليه – دستگاه ...) حداکثر تا 40  ساعت.

تبصره 1: در صورتي که set up  و امکانات فوق براي بيش از يک طرح مورد استفاده قرار گيرد هزينه فوق فقط براي طرح اول پرداخت مي گردد.

2- همکار(ان): در مواردي که انجام کار توسط يک نفر امکان پذير نباشد و ضرورت ان توسط شوراي پژوهشي تأييد گردد مجري مي تواند همکار يا همکاراني در طرح پيش بيني و به نام معرفي نمايد. تعداد ساعت کار آنان طبق بند 1-ب  تعيين مي گردد.

3- خدمات جنبي (نگهداري حيوان، نظافت و ...) : بر حسب مدت اجراي طرح با پيشنهاد مجري و نظر شوراي پژوهشي يا نماينده معرفي شده آن شورا اختصاص مي يابد.

4- ورود اطلاعات به کامپيوتر، تايپ و خدمات کامپيوتري پرسشنامه و پايان طرح، مشاوره آماري و ارائه پايان طرح

 مطابق بندهاي «الف – 5» «الف -7» مربوط به طرح هاي نظر سنجي عمل مي گردد.

ج – بودجه بندي طرح هاي بالينی:

A- طرح هاي نوع اپيدميولوژيک :

1- مجري: حداکثر 180 ساعت بر اساس حجم کار و با نظر شوراي پژوهشي منظور مي گردد. در صورتي که جهت شروع طرح نياز به هماهنگي با مراکز ديگري باشد با نظر شورا تعدادي ساعت اضافه مي گردد.

2- معاينه کننده : بر اساس تعداد نمونه و براي هر معاينه که شامل پرکردن فرم ثبت اطلاعات يا چک ليست نيز مي باشد حداکثر 60 دقيقه با نظر شورا محاسبه مي گردد. مشروط بر آنکه حق الزحمه هر ساعت از 1000 تومان بيشتر نگردد.

تبصره 1: در صورتي که معاينه قسمتي از کار روتين انجام شده به منظور درمان بيمار باشد، مدت محاسبه شده بند 2 فوق نصف مي گردد.

تبصره 2: در صورت تهيه پرسشنامه که همراه با روايی و پايايی باشد، به روال الف 2- عمل مي گردد. پرسشنامه هايی که نياز به اندازه گيری روايی و پايايی ندارند 20 ساعت در نظر گرفته می شود.

B- مطالعات تجربي باليني (Clinical Trials):

1- مجري : جهت نظارت و اجرا حداکثر 220 ساعت با نظر شوراي پژوهشي و جهت اقدامات کلينيکي بر اساس تعداد بيمار و زمان کار انجام شده براي هر بيمار که در ستون مربوط به هزينه مشخص گرديده باشد و بر طبق روش اجراي طرح ساعت کار توسط مجري پيش بيني و با نظر شورا يا نماينده معرفي شده آن شورا مشخص خواهد گرديد.

تبصره 1: در صورتي که انجام کار فوق قسمتي از خدمات باليني است که مجري به طور روتين و در جهت درمان بيمار انجام مي دهد نصف مدت زمان بند فوق در مورد اقدامات کلينيکی  منظور مي گردد.

2- همکار(ان): در مواردی که انجام کار توسط يک نفر امکان پذير نباشد و ضرورت آن توسط شوراي پژوهشي تأييد گردد مجري مي تواند همکار يا همکاراني در طرح پيش بيني و به نام معرفي نمايد – تعداد ساعت کار آنان طبق  بند يک  فوق تعيين مي گردد.

3- ورود اطلاعات به کاميپوتر، تايپ و خدمات کامپيوتري پرسشنامه و پايان طرح، مشاوره آماري و ارائه پايان طرح

 مطابق بندهاي «الف 5» «الف 8» مربوط به طرح هاي نظر سنجي عمل مي گردد.

د- بودجه بدي طرح هاي پايه – نظري محض :

بودجه پرسنل طرح هاي فوق بر اساس ساعاتي که توسط مجري طرح پيش بيني مي گردد به طور موردي توسط شوراي پژوهشي بررسي و اعمال نظر مي گردد. در مواردي که خدمات لازم براي طرح هاي فوق با طرح هاي گروه «الف» تا «ج» مشترک باشد، در اين گونه موارد مطابق دستورالعمل همان طرح ها عمل خواهد شد.

 تبصره هاي کلي:

تبصره 1: در مواردي که در طرح دانشجو يا دانشجوياني به عنوان پايان نامه همکاري نمايند حق الزحمه مجري و ساير افرادي که استاد راهنما يا مشاور پايان نامه مي باشند 25% کسر مي گردد. مجري موظف است وظيفه دانشجو را در طرح مشخص نمايد. در اين گونه موارد هيچ هزينه پرسنلي به دانشجو پرداخت نمي گردد، چنانچه طرحی 2 مجری داشت و هر دو استاد راهنما  بودند

تبصره 2: در صورتي که قسمتي از طرح پايان نامه دانشجو قرار گيرد حق الزحمه همان قسمت 25% کسر مي گردد.

تبصره 3: تبصره 1 فوق براي مشاورين آماري تا 12 طرح (سقف پرداخت معاونت آموزشي) اعمال گشته و در صورتي که مشاور آماري در يک سال در بيش از 12 طرح پايان نامه مشارکت نمايد در بقيه آنان حق الزحمه کامل پرداخت مي گردد.

تبصره 4: خدمات تخصصي لازم براي هر کدام از طرح هاي گروه «الف» تا «د» توسط مجري و بر اساس تعرفه هاي رسمي موجود در جدول 33 پرسشنامه طرح پيش بيني و با نظر شورا بودجه اختصاص و پرداخت مي گردد. مرکز ارائه دهنده خدمات تخصصي در محل مربوطه در جدول بايد به نام مشخص شده باشد. هزينه در قبال ارائه فاکتور معتبر پرداخت مي گردد.

تبصره 5:  10% هزينه های غير پرسنلی بعنوان ماليات محاسبه و به بند هزينه های پيش بينی نشده اضافه می گردد.

تبصره 6: بودجه مسافرت يا اياب و ذهاب در صورت ضرورت توسط مجري پيش بيني و با نظر شورا اختصاص مي يابد.

تبصره 7: موارد پيش بيني نشده در اين آيين نامه با درخواست مجري به طور موردي در شوراي پژوهشي بررسي و اخذ تصميم مي شود.

تبصره 8: در صورتي که طرح مورد تصويب شورا قرار گيرد ولي به دلايل بروز مشکلات اجرايي مورد تأييد شورا طرح مورد اجرا قرار نگيرد مبلغ 000/300 ريال در وجه مجري پرداخت و طرح بلااجرا اعلام مي گردد.

آئين نامه پرداخت حق التحقيق پژوهشگران

 

 

مستندات پرداخت حق التحقيق پژوهشگران

الف- در مورد اعضاي هيئت علمي آموزشي و پژوهشي موضوع آيين نامه استخدامي اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، بر اساس بند 7 مصوبات هجدهمين جلسه هيئت امنای دانشگاه و عطف به نامه شماره 20271- مورخ 25/2/81 معاونت محترم امور هماهنگي و دبير جامع، شوراها و هيئت هاي امنا، وزارت بهداشت و نيز نامه شماره 1419/پ مورخ 6/3/1381 معاونت محترم تحقيقات و فنآوري وزارت بهداشت، ميزان پرداخت حق التحقيق به ازاي هر ساعت يک شصتم حقوق و مزايا تعيين گرديده است.

 

ب – در مورد اعضاي غير هيئت علمي بر اساس بند 6 مصوبه بيست و يکمين جلسه هيئت امنا دانشگاه مورخ 15/9/83 از تاريخ 1/1/84 به شرح زير مي باشد.

 

1- دکترا                                  ساعتي             16000               ريال

2- فوق ليسانس                      ساعتي             14000               ريال

3- ليسانس                             ساعتي             10000               ريال

4- فوق ديپلم                         ساعتي             8000                ريال

5- ديپلم                                 ساعتي             6000