۱۳۹۸ يکشنبه ۶ بهمن

 تلفن بیمارستان : 31115780-9 داخلی 315 

تلفن مستقیم : 31217315

سیستم پیام کوتاه بیمارستان : 30004798