۱۳۹۸ دوشنبه ۷ بهمن

مرکز توسعه تحقیقات بالینی، بیمارستان شفا، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.(افیلیشن مقالات فارسی )

Clinical Research Unit, Shafa Hospital, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran( افیلیشن مقالات انگلیسی )