۱۳۹۸ شنبه ۲۷ مهر

اعضای پایگاه شامل سرپرست پایگاه جناب آقای دکتر علی اصغر عربی و کارشناس و مسئول دفتر بالینی سرکار خانم افسانه محسن بیگی و مشاورآماری سرکار خانم دکتر خانجانی می باشد .